Royal Makelaars
Zeverijnstraat 6
1216 GK Hilversum

Tel: 035-2400440
Mail: info@royalmakelaars.nl

Disclaimer

Disclaimer

Deze disclaimer geldt voor alle websites en domeinen waarvan Royal Makelaars eigenaar is.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Op de inhoud en vormgeving van deze site(s), de daarin opgenomen gegevens en informatie (waaronder begrepen; teksten, afbeeldingen, grafica en andere objecten), programmatuur, alles in de ruimste zin, berusten auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten. Deze rechten behoren toe aan Netwerk Wonen Makelaars en worden beschermd door wetgeving.

Niet-geautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina, of de inhoud daarvan waaronder nadrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen (tijdelijk) kopiëren, verspreiden, verhandelen, heruitgeven of anderszins voor (semi) commerciële doeleinden toe-eigenen van gegevens kan een inbreuk op intellectuele rechten, regels, privacy, publicatie en/ of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. Voor dergelijke dient vooraf schriftelijke toestemming van Netwerk Wonen Makelaars te worden verkregen.

Het is uitdrukkelijk niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in de uiterlijke verschijningsvorm van de website(s).

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Royal Makelaars geeft geen enkele garantie op de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegeven informatie. Aan de inhoud daarvan kunnen geen rechten worden ontleend. Wij raden u aan om de volledigheid van deze informatie zelfstandig te verifiëren voordat u er enige actie of nalaten op baseert.

Royal Makelaars sluit iedere aansprakelijkheid uitdrukkelijk uit voor:

1.De op haar website(s) verstrekte gegevens en informatie en ieder gebruik daarvan;

2.De inhoud en/of juistheid van de door derden op de website(s) van Royal Makelaars geplaatste gegevens;

3.(Vermeende) schade, direct of indirect, voortvloeiend uit, of verband houdende met het bezoek aan de website(s), of het (tijdelijk) niet kunnen verkrijgen van toegang tot de website(s).

Wijzigingen en aanvullingen kunnen te allen tijde en met onmiddellijke ingang en zonder enige kosten worden aangebracht.

Indien u meent dat op deze website(s) niet-geautoriseerd gebruik is gemaakt van (beschermde) gegevens van derden, verzoeken wij dit direct schriftelijk te melden aan Netwerk Wonen Makelaars. Na onderzoek dan wel overleg, zullen deze gegevens worden gecorrigeerd dan wel worden verwijderd.

Koppelingen naar websites die niet van netwerk Wonen Makelaars zijn

De Royal Makelaars website kan koppelingen/hyperlinks bevatten naar websites van derden. Royal Makelaars heeft geen zeggenschap over die sites. Royal Makelaars is niet verantwoordelijk voor deze kwaliteit, inhoud, correctheid of rechtmatigheid van deze sites, en sluit iedere aansprakelijkheid dienaangaande uit.

Misbruik

Royal Makelaars zal haar rechten, daar waar zij zulks opportuun acht, in rechte handhaven bij de daartoe wettelijk bevoegde Nederlandse rechter.

Royal Makelaars behoudt zich het recht voor om u bij misbruik de toestemming te ontzeggen de webpagina's en/of van bepaalde diensten die op de webpagina's zijn aangeboden, gebruik te maken.

Toepasselijkheid

Door deze webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer en accepteert u dat op het gebruik van de Royal Makelaars – website en de inhoud van deze disclaimer Nederlands recht van toepassing is.